Criminal Compliance Program

GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „GG“), vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijala Kodex Criminal compliance programu společnosti GEOSAN GROUP a.s. (Kodex CCP), který se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které na GG je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci naší společnosti.

GG se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. GG se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z ekonomického postavení GG, jakožto stavební společnosti, která se v rámci svého podnikání pravidelně účastní zadávacích řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení GG jako zaměstnavatele významného množství zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. GG si rovněž uvědomuje svou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, když stavebnictví ze samé podstaty věci může životní prostředí značně ovlivňovat.

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které GG považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů GG, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Kodex CCP tak rovněž deklaruje firemní kulturu GG v této oblasti.

GG prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování společnosti GG a jejích zaměstnanců.

GG deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu GG nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu GG nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci GG oprávněnou jménem nebo za GG jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci GG, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení GG anebo zaměstnancem GG či osobou v obdobném postavení.

Základní právní předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Odkazované právní předpisy jsou v platném znění v celém rozsahu přístupné na webových stránkách portálu veřejné správy.

INDIKÁTORY NELEGÁLNÍHO JEDNÁNÍ

SMLUVNÍ DOLOŽKY

OZNAMOVÁNÍ JEDNÁNÍ PORUŠUJÍCÍ CCP GG

ETICKÝ KODEX

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.