Etický kodex

Etický kodex je nedílnou součástí CCP, kterým se rozumí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury GG.

Etický kodex definuje firemní a etické hodnoty chování ve společnosti. GG se tímto Etickým kodexem hlásí k definovaným hodnotám a zásadám, které tvoří základní rámec pro její podnikatelské a společenské jednání, chování a vystupování. Etický kodex je zároveň dokumentem formujícím firemní kulturu GG.

Účelem Etického kodexu je zakotvit společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance, ale i další dotčené osoby (tj. osoby v obdobném postavení). Smyslem existence této firemní směrnice je poskytnout zaměstnancům, ale i dalším dotčeným osobám postupy či návod k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli, na kterých společnost stojí a které prosazuje.

1. Firemní a etické hodnoty společnosti

1.1. Základní etické hodnoty společnosti

Etický kodex společnosti GG je prohlášením zásad a hodnot, na nichž společnost spočívá a které má za cíl budovat a chránit a kterými by se měly všechny dotčené osoby bez rozdílu řídit při výkonu své profese a mít je za své vlastní.

Je třeba, aby dodržování těchto zásad a hodnot byl přikládán zaměstnanci, ale i dalšími dotčenými osobami maximální význam, jelikož jen tak může být naplněn cíl naší společnosti, kterým je být důvěryhodnou a rentabilní společností a to jak pro naše akcionáře, tak pro investory a obchodní partnery a v míře nikoli zanedbatelné a o to významnější být vyhledávaným zaměstnavatelem.

Dodržování platných právních předpisů a celková bezúhonnost

Všechny dotčené osoby musí při výkonu své činnosti dbát na dodržování platných právních předpisů. Jakékoli porušení předpisů nemůže být ospravedlňováno obecně tolerovaným chováním v místě či v dané věci či plněním příkazu nadřízeného. Při plnění příkazu nadřízeného, který jedná protizákonně či k takovému jednání navádí, není zaměstnanec zbaven odpovědnosti za takové protiprávní jednání s odkazem na plnění příkazu nadřízeného. Zaměstnanec není povinen plnit příkaz svého nadřízeného, je-li tento v rozporu s právními předpisy. Konkrétní postup v těchto případech stanoví Kodex CCP.

Společnost rovněž dbá a prosazuje, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činí preventivní a ochranná opatření nezbytná k zajištění nejlepších podmínek v této oblasti. Poskytnutí ochranných prostředků k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci zejména s ohledem na stavebně montážní rizika je s ohledem na důraz na dodržování práv zaměstnanců jedním ze stěžejních cílů.

Dlouhodobou prioritou společnosti je šetrný přístup k přírodě a ochrana a zlepšování životního prostředí. Plnění právních předpisů v této oblasti je jejím základem.

Společnost rovněž klade důraz na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. Údaje, jejichž povaha je osobní, jsou od zaměstnanců vyžadovány v rámci zákonných požadavků a společnost dbá, aby s nimi bylo nakládáno tak, aby byla zachována důvěrnost a dodrženy platné zákony směřující k ochraně s jejich nakládáním. Stejně tak společnost je povinna postupovat i v případě údajů, jejichž povaha je osobní a které získá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Dodržování lidských práv

Veškeré činnosti společnosti musí probíhat v souladu s mezinárodními pravidly pro dodržování lidských práv a svobod. Společnost důrazně odmítá dětskou a nucenou práci a hlásí se k prohlášením a deklaracím mezinárodních organizací potírající dětskou a nucenou práci.

Dodržování vyjádřených etických hodnot a zásad společnosti se od zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob očekává.

1.2. Základní etické hodnoty zaměstnanců a dalších dotčených osob

Zaměstnanec by měl přispívat k prosperitě společnosti při dodržování základních etických hodnot společnosti, morálky a lidské důstojnosti, dbát dobré pověsti společnosti a zachovávat loajalitu jak společnosti, tak vedení, které ji reprezentuje. Vytvoření příjemného pracovního prostředí a soudržného kolektivu schopného kvalitní týmové práce je vysokou přidanou hodnotou a vítanou devizou na cestě vedoucí k důvěryhodné prosperující společnosti, která je současně v očích svých zaměstnanců ceněným zaměstnavatelem.

Zaměstnanec společnosti by se měl podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí s důrazem na vlastní odpovědnost za pracovní výkony.

Zaměstnanec by neměl vyvolávat negativní nálady a zastrašovat či urážet kolegy a podřízené, zneužívat loajality svých podřízených či kolegů.

Uvedené platí v nejširší možné míře i pro ostatní dotčené osoby.

1.3. Základní etické hodnoty v oblasti řízení lidských zdrojů

V oblasti lidských zdrojů společnost prosazuje zásady rovného zacházení a nečiní rozdíly na základě pohlaví, rasy, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, zdravotní, sociální či jiné odlišnosti. Společnost podporuje a prosazuje zásadu rovných příležitostí a nediskriminace a klade důraz na profesní a osobní růst zaměstnanců. Oceňuje loajalitu zaměstnanců vůči společnosti a hodnotí osobní pracovní výsledky jak jednotlivců, tak schopnosti týmové práce.

Každý zaměstnanec by měl být veden snahou a měl přispívat svým chováním a jednáním k naplňování těchto cílů společnosti.

2. Zásady chování

2.1. Všeobecná pravidla

Vedle samozřejmého dodržování platných právních předpisů se v podnikatelském prostředí dostává naše společnost prostřednictvím svých zaměstnanců a členů řídících orgánů do různých hraničních situací, které mohou být vnímány a interpretovány odlišně a posuzovány negativně, přitom ne vždy mohou být činěny s vědomím rozporu řešení takových situací se zásadami a etickými mantinely, jež společnost proklamuje a na nichž staví.

Je proto více než vhodné takové situace popsat a stanovit pro tyto mezní situace pravidla postupu, která budou jistotou pro toho, kdo se ocitne v takové mezní situaci, že jedná správně a že neporuší společností proklamované zásady. 

Společnost, jejíž hlavní činností je stavební a inženýrská činnost ve výstavbě, stejně jako kterákoli jiná soukromá právnická osoba provozuje svou činnost za účelem zisku. Je tedy třeba zachovávat dostatečnou finanční základnu a vážit míru udržitelného rizika v rámci této činnosti. Tato podnikatelská činnost musí být činěna v rámci mantinelů stanovených platnými právními předpisy a porušování právních předpisů na jakékoli úrovni či porušování standardů chování nikdy nesmí být ospravedlňováno snahou o maximalizaci zisku či snahou o splnění zadaného pracovního úkolu.

Společnost, potažmo její zaměstnanci, při své činnosti dbá a zohledňuje otázky vlivu na životní prostředí a sociální aspekty svého počínání.

Konkrétní pravidla chování zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob v některých eticky či právně rizikových situací jsou stanovena jednak v tomto Etickému kodexu, ale dále také v Kodexu CCP.

2.2. Mezilidské vztahy ve společnosti

Pozitivní a zdravé mezilidské vztahy ve společnosti jsou zárukou úspěchu. Příkladné chování nadřízených pracovníků je motivací pro ostatní zaměstnance.

Chování členů řídících orgánů je eticky bezvadné a příkladné a znamená poctivé, slušné, přímé a odpovědné jednání, jak vůči podřízeným zaměstnancům, tak vůči dodavatelům, investorům, úřadům, institucím a veřejnosti.

Pro dosažení cílů společnosti podporuje společnost profesní růst a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele

Společnost preferuje, aby vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byly založeny na těchto zásadách:

a) vzájemný respekt,
b) zájem o zvýšení kvalifikace na straně zaměstnance a vytváření podmínek pro její rozvoj na straně zaměstnavatele,
c) rovnost příležitostí,
d) odpovědnosti za své činy a chování,
e) spravedlivé a objektivní hodnocení a odměňování,
f) pracovní prostředí bez jakékoli formy diskriminace a
g) firemní kultura zaměřená na výkony a týmovou práci.

Společnost podporuje a vítá sportovní aktivity svých zaměstnanců i zapojení do společnosti, a to v míře vhodné a způsobem nenarušující jejich pracovní povinnosti a vážnost s ohledem na jejich pracovní zařazení.

Povinnosti dotčených osob

Každý zaměstnanec, ale i další dotčené osoby odpovídají za to, že:
a) dodržuje zákony, podzákonné předpisy, stejně jako interní řídící dokumenty společnosti,
b) zná řídící dokumenty společnosti, zná platné předpisy v oboru své působnosti a dbá na to, aby je dodržoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
c) jedná při plnění svých pracovních úkolů čestně a stejně tak se chová i ve vztazích a při jednání s investory, dodavateli, úřady, orgány či institucemi nebo vůči svým nadřízeným či kolegům, nebo vůči veřejnosti,
d) v souladu s Kodexem CCP hlásí události či jednání, které může být porušením CCP nebo etických pravidel, tak, aby bylo možno tyto negativní jevy řešit a přijmout preventivní opatření proti jejich výskytu,
e) přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí a dobré atmosféře na pracovišti,
f) jedná čestně a dbá etických zásad společnosti při řešení hraničních nebo konfliktních situací.

2.3. Obchodní vztahy

Stejně jako při plnění jiných pracovních úkolů tak i při veškerých obchodních jednáních a činění obchodních rozhodnutí se od dotčených osob očekává dodržování platných zákonů a i ostatních předpisů.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Zaměstnanci společnosti, ani osoby jednající jménem nebo za společnost se nesmějí dopouštět nekalých nebo protiprávních praktik, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže nebo jsou dokonce trestněprávně postižitelné, tím se mají na mysli zejména nikoli však výlučně dohodnuté postupy (kartelové dohody) s jinými soutěžiteli, jednání poškozující nebo působící omezení jinému soutěžiteli a jiné postupy v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku. Takové praktiky jsou zakázány.

Dokumentace a korektní účetnictví a fakturace

Veškeré obchodní případy se řádně dokumentují dle příslušných směrnic společnosti a to úplně a správně. Nepřipouští se žádné vedení zvláštních evidencí a seznamů či vedlejších záznamů. Všichni zaměstnanci podílející se na zpracování finančních operací a dokladů jsou povinni tak činit transparentně a pravdivě a dbát na dodržování platných předpisů, účtovacích postupů a interních směrnic společnosti. Zejména pak jsou odpovědní zaměstnanci zpracovávající účetní doklady povinni dbát na řádnost přijatých účetních dokladů a s těmito nakládat výlučně a jen dle zákonných předpisů a společností vydaných platných interních směrnic.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vztahující se k vnitřnímu uchovávání informací zakotvené v Kodexu CCP.

Boj s korupcí

Boj s korupcí je velmi důležitou součástí CCP GG, když korupce obecně představuje jednu z hlavních rizikových oblastí. V souladu se základními principy CCP GG tak, jak jsou formulovány v Kodexu CCP je tedy odmítáno korupční jednání v jakékoli podobě a je zdůrazňována ochrana majetku.

Vzhledem k tomu, že boj s korupcí tvoří nedílnou součást CCP GG, jsou v této oblasti plně využitelné veškeré procesy a opatření obsažené v Kodexu CCP. Externí ombudsman, jakožto hlavní odpovědná osoba CCP GG, však věnuje oblasti korupce zvýšenou pozornost a při naplňování CCP GG ji ve všech situacích důkladně zohledňuje.

Jakákoliv forma korupce se zakazuje. Tento zákaz se týká především

a) jakéhokoli jednání, které by vedlo ke korupci či naznačovalo korupci v obchodních vztazích a podnikání či ve vztazích vůči státním orgánům;
b) slíbení úplatku, jeho nabídky nebo poskytnutí s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí;
c) žádosti o úplatek s úmyslem ovlivnit tak své rozhodování.

3. Prověřování a následky porušení Etického kodexu

3.1. Systém oznamování

Společnost očekává, že zaměstnanci, kteří se setkají s porušováním zákonných předpisů, interních směrnic a tím i Etického kodexu, oznámí tuto skutečnost dle Kodexu CCP, který obsahuje síť možností pro oznámení podezření na porušení CCP nebo etických pravidel.  Kodex CCP přitom umožňuje i anonymní oznámení.

Není v zájmu společnosti takové chování, které je v rozporu se zásadami Etického kodexu, zatajovat ani jej krýt.

3.2. Následky porušení Etického kodexu

Postih za zjištění jednání v rozporu se zásadami Etického kodexu bude společnost proti osobě, jež se takto provinila, ale i proti osobám, které takové jednání schvalují, nebo úmyslně nebo nevědomě přehlížejí nebo kryjí, řešit individuálně podle míry závažnosti vždy však při respektování zásad stanovených tímto kodexem a Kodexem CCP.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.