Criminal Compliance Program

GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „GG“), vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijala Kodex Criminal compliance programu společnosti GEOSAN GROUP a.s. (Kodex CCP), který se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které na GG je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci naší společnosti.

GG se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. GG se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z ekonomického postavení GG, jakožto stavební společnosti, která se v rámci svého podnikání pravidelně účastní zadávacích řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení GG jako zaměstnavatele významného množství zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. GG si rovněž uvědomuje svou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, když stavebnictví ze samé podstaty věci může životní prostředí značně ovlivňovat.

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které GG považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů GG, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Kodex CCP tak rovněž deklaruje firemní kulturu GG v této oblasti.

GG prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování společnosti GG a jejích zaměstnanců.

GG deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu GG nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu GG nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci GG oprávněnou jménem nebo za GG jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci GG, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení GG anebo zaměstnancem GG či osobou v obdobném postavení.

Základní právní předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Odkazované právní předpisy jsou v platném znění v celém rozsahu přístupné na webových stránkách portálu veřejné správy.

INDIKÁTORY NELEGÁLNÍHO JEDNÁNÍ

SMLUVNÍ DOLOŽKY

OZNAMOVÁNÍ JEDNÁNÍ PORUŠUJÍCÍ CCP GG

ETICKÝ KODEX