Contractual clauses

Obecná smluvní doložka:​

Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohl být jakékoliv ze smluvních stran přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu společnosti GEOSAN GROUP a. s. (viz www.geosan-group.cz) (dále jen „CCP GG“). Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty CCP GG dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.

Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP GG především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti GEOSAN GROUP a. s., vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP GG.

Protikorupční doložka:

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

Doložka ve vztahu k zadavatelům VZ:

Společnost GEOSAN GROUP a. s. má zaveden Criminal compliance program (viz www.geosan-group.cz) který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „zaměstnanec“). Zaměstnanci jsou povinni v nabídkách i při jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, jsou-li pro taková jednání jako poradci osloveni, poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčují podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání neoprávněné konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci nesmějí zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit společnost GEOSAN GROUP a. s. při účasti ve veřejných soutěžích. Zaměstnanci společnosti GEOSAN GROUP a. s. mohou poskytovat rady při plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Smluvní doložka – ochrana osobních údajů

Smluvní strany se dále dohodly, že ve všech případech, kdy jsou vzájemně poskytovány osobní údaje v souvislosti s uzavřením, nebo plněním dle této smlouvy, je ta strana, která osobní údaje poskytuje, povinna zajistit zákonnost zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), popřípadě dle vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů.  Je-li dle GDPR nebo českého právního řádu nezbytný souhlas subjektu údajů pro zpracování osobních údajů, je strana, která osobní údaje poskytuje, povinna včas tento souhlas pro druhou smluvní stranu zajistit.  Smluvní strany jsou povinny si vzájemně na požádání prokázat splnění povinností dle tohoto odstavce. 

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.