Reporting of conduct violating CCP GG

GG má zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením CCP nebo etických pravidel. Tento systém oznamování obsahuje několik možností – síť možností - a pokrývá veškeré možné způsoby oznámení. Tento systém oznamování je plně využitelný na jakékoli podezření na nezákonné či neetické jednání, tedy rovněž na podezření z korupčního jednání. Smyslem tohoto systému je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CCP či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

Oznámení na porušení CCP nebo etických pravidel nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak.

Oznámení může učinit kdokoli.

Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Způsoby oznámení umožňují anonymní oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter, nicméně se preferují neanonymní oznámení.

Ochrana oznamovatele:

GG považuje za velmi důležité zajistit ochranu oznamovatele, ale i osoby, proti které bylo konkrétní oznámení učiněno. Jen tak lze totiž docílit objektivního a nestranného prověření věci.

Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena.

Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s utajením identity nesouhlasí.

Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo. Oznamovatel nebude objektem žádné formy diskriminace, znevýhodnění či represe. Tuto ochranu přitom oznamovatel užívá bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance GG či o třetí osobu. Obdobná ochrana je poskytována také osobě, která se měla dopustit oznamovaného jednání a u níž se takové jednání neprokáže.

Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osob, vůči nimž oznámení směřuje.

Oznamovatel, který nejednal v dobré víře a oznámení učinil pouze za účelem poškodit dotyčnou osobu, žádné ochrany nepožívá.

Oznamování:

Oznámení je možno provést písemně k rukám externího ombudsmana GG, pana Mgr. Daniela Thelena, na adresu U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7.

Oznámení je rovněž možno provést telefonicky na telefonním čísle umožňujícím zanechat vzkaz +420 246 006 666.

Oznámení je dále možno učinit elektronicky na e-mailovou adresu ccp@ggcz.eu.

Pro zachování maximální možné anonymity oznamovatele je dále zřízena oznamovací elektronická schránka (dále jen „Schránka“), jejímž účelem je umožnit (i anonymní) podání oznámení na jakékoliv neetické nebo trestné jednání, které se jeví oznamovateli jako porušení CCP GG.

Obsah detekčních prostředků (elektronická adresa, elektronická schránka, záznamník) jsou kontrolovány každý pracovní den.

Využití uvedených způsobů oznámení nijak nebrání oznamovateli učinit dále či i jen namísto toho oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci či policejnímu orgánu.

Pro (i anonymní) hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít možností (včetně webového formuláře) umístěných na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

nebo na poštovní adresu:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.