Revitalizace ulice Pražská – fakta a mýty

19. 8. 2019

Společnost GEOSAN GROUP, která pro Město Kolín realizovala veřejnou zakázku „Revitalizace ulice Pražská v Kolíně“, již není dále ochotna pasívně sledovat zavádějící a zkreslené informace, jež jsou publikovány v médiích ohledně průběhu a výsledku této zakázky. Proto níže uvádí na pravou míru některé skutečnosti, které jsou opakovaně nesprávně popisovány v médiích.

Společnosti GEOSAN GROUP je nejčastěji vytýkáno údajné půlroční zpoždění s dokončením díla. Skutečnost ale byla taková, že původní termín dokončení díla nebylo objektivně možné dodržet zejména kvůli nesouladu mezi dokumentací investora a skutečným geologickým stavem v místě stavby. Konkrétně se jednalo mj. o to, že zatímco projektová dokumentace předpokládala výskyt snadno těžitelných hornin, ve skutečnosti se v místě stavby vyskytovala hornina typu „skála“, což znamenalo použít těžkou sbíjecí techniku, vyšší pracnost a značné zpomalení prací. Součástí zadávací dokumentace přitom nebyla zpráva geologa, ze které bychom tuto skutečnost mohli včas zjistit.

Další zpoždění způsobily investice třetích stran na stejném staveništi, konkrétně šlo o přeložku středotlakého plynovodu a položení nové internetové sítě společností Wic-Net a JON.CZ. Tyto investice nebyly součástí smlouvy mezi společností GEOSAN  GROUP a Městem Kolín. Jejich koordinaci a realizaci si zajišťoval investor.

V průběhu realizace bylo nutno řešit odlišnosti projektu se skutečností, vybudování nových šachet, kolize se stávajícími sítěmi a změny reflektující požadavky obyvatel na napojení jejich nemovitostí na komunikaci odlišně od projektu, ale k jejich spokojenosti.

 K dnešnímu dni zhotovitel uplatňuje 48 změnových listů tj. změn, které se v průběhu realizace vyskytly. Z nich zástupci projektanta, technického dozoru a Města Kolín potvrdili oprávněnost 21 změnových listů z celkového počtu 48 nárokovaných, z nichž zejména ty s vazbou na geologii mají dopad do celkového termínu realizace. Je tedy zřejmé, že důvody nedodržení původního termínu rozhodně nejsou pouze na straně společnosti GEOSAN GROUP.

Společnosti GEOSAN GROUP je dále vytýkáno, že dílo údajně má 178 vad a nedodělků. Jedná se o veškeré vady vizuální, nejasnosti projektu v detailech, o subjektivní vidění úpravy detailů a přechodů jednotlivých ploch. V současné době jsou tyto drobné závady nebránící užívání odstraněny. K dnešnímu dni přitom jsou odstraněny všechny vady z přejímacího řízení, vyjma vad neodstranitelných, které jsou předmětem jednání.

Společnost GEOSAN GROUP dále dodává, že dílo jako celek bude dokončeno poté, co budou mezi investorem a zhotovitelem narovnány všechny sporné otázky, které dosud při realizaci díla vyvstaly a které byly až do pozastavení jednání o změnových listech ze strany investora dlouhodobě projednávány. Stavba je dána do předběžného užívání, kolaudaci zajišťuje investor, tzn. Město Kolín. S investorem bylo dohodnuto, že posouzení sporných prací provede soudní znalec, který zpracuje znalecký posudek. Společnost GEOSAN GROUP a. s. usiluje o dokončení celého procesu smírnou cestou.


Zpět na seznam aktualit
© 2022 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz